สมัครเรียน

ผู้สนใจสมัครเรียน


  1. หลักสูตร ปวช. 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  2. และหลักสูตร ปวส. 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว

สมัครเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบสิทธิพิเศษ (โควตา) หรือสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย