แผนการเรียน ปวช.

แผนการเรียนหลักสูตร ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ตลอดหลักสูตร 103 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
20903-1001เอชทีเอ็มแอลและซีเอสเอสเบื้องต้น1-2-2
20903-1002หลักการเขียนเว็บด้วยบูทสแตรป1-2-2
20903-1003จาวาสคริปต์เบื้องต้น1-2-2
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต13-14-19

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
20000-1104ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-1
20000-1406สถิติการทดลอง2-0-2
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
20903-1004หลักการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยเอสคิวแอล1-2-2
20903-1005วิชวลเบสิคดอตเน็ตเบื้องต้น1-2-2
20001-1006กฎหมายคอมพิวเตอร์1-0-1
20903-2001การเขียนเว็บด้วยพีเอชพี1-4-3
20903-2103ซีชาร์ปดอตเน็ตเบื้องต้น1-4-3
20903-2107การเขียนเว็บด้วยเอเอสพีด็อตเน็ต1-4-3
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต13-14-19

ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-1
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
20903-1006จาวาเดสก์ทอปเบื้องต้น1-2-2
20903-2002การเขียนโปรแกรมสปริงบูท1-4 -3
20903-2003การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 1-4-3
20903-2102การเขียนเว็บด้วยเจเอสพี1-4-3
20903-2105โมบายแอพด้วยภาษาจาวาบื้องต้น1-4-3
20903-2106เจคิวรีบื้องต้น1-4-3
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต13-14-19

ภาคเรียนที่ 4
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต0-2-1
20000-1503ทักษะชีวิตและสังคม 1-0-1
20903-2004การเขียนเว็บด้วยภาษารูบี1-4-3
20903-2005การเขียนเว็บด้วยโหนดเจเอส1-4-3
20903-2006การเขียนเว็บด้วยแองกูลาร์เจเอส1-4-3
20903-2007การเขียนเว็บด้วยรีแอคท์เจเอส1-4-3
20903-2008การเขียนเว็บด้วยวิวเจเอส1-4-3
20903-9201แอพอินเวนเตอร์เบื้องต้น1-2-2
20903-9202การเขียนเกม1-2-2
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต8-28-21

ภาคเรียนที่ 5 ฝึกงานในสถานประกอบการ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-1
20903-8001ฝึกงาน*-*-4
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต0-4-5

ภาคเรียนที่ 6
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-1
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-1
20001-1003ธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการ1-2-2
20903-2109การเขียนภาษาคอทลินเบื้องต้น 1-4-3
20903-8501โครงการ*-4-4
20903-9203การเขียนโปรแกรมระบบความแม่นยำสูง1-4-3
20903-9204การติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย1-4-3
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต7-22-19