แผนการเรียน ปวส. (ม.6 และต่างสาขา)

แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามาจาก ม.6 และต่างสาขา)

ภาคเรียนฤดูร้อน 1 (เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ)
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30900-0007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2
30900-0009ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถะประโยชน์1-2-2
30900-0010คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2
30900-0011การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-2
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต5-6-8

ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1102การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ3-0-3
30000-1202ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน1-2-2
30000-1201คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-3
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-1
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์กร1-2-2
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3
30903-1001หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์2-2-3
30903-2003การโปรแกรมเว็บส่วนแสดงผล ส่วนการจัดการและประมวลผล1-4-3
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0
30900-0012การสร้างเว็บเบื้องต้น (เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ)1-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต15-18-21

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2- 3
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-3
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น2-2-3
30903-1002การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 2-2-3
30903-1003การโปรแกรมเชิงวัตถุ2-2-3
30903-2001การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์กับผู้ใช้1-4-3
30903-2102การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเว็บทันสมัย1-4-3
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0
30900-0008เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ)1-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต14-02-21

ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล0-2-1
30000-1602การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-2
30903-2002การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม1-4-3
30903-2004การโปรแกรมโมบายและแท็บเล็ต1-4-3
30903-2005การโปรแกรมระบบไอโอที1-4-3
30903-2006ปัญญาประดิษฐ์1-4-3
30903-2007การทดสอบซอฟต์แวร์1-4-3
30903-2105การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโมบายหลายแพลตฟอร์ม1-4-3
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต8-28-21

ภาคเรียนที่ 4 ฝึกงานในสถานประกอบการ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30903-2110การสัมมนาโปรแกรมเมอร์*-*-3
30903-2111วิทยาการก้าวหน้าโปรแกรมเมอร์*-*-3
30903-8001ฝึกงาน*-*-4
30903-8501โครงงาน*-*-4
30903-2103การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์1-4-3
30903-2107การพัฒนาโปรแกรมด้วยโอเพนซอร์ส1-4-3
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต2-10-20