แผนการเรียน ปวส. (ม.6 และต่างสาขา)

แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามาจาก ม.6 และต่างสาขา)

ภาคเรียนฤดูร้อน 1 (เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ)
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30900-0007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2
30900-0009ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถะประโยชน์1-2-2
30900-0010คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2
30900-0011การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-2
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต5-6-8

ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1102การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ3-0-3
30000-1202ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน1-2-2
30000-1201คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-3
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-1
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์กร1-2-2
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3
30903-1001หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์2-2-3
30903-2003การโปรแกรมเว็บส่วนแสดงผล ส่วนการจัดการและประมวลผล1-4-3
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0
30900-0012การสร้างเว็บเบื้องต้น (เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ)1-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต15-18-21

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2- 3
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-3
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น2-2-3
30903-1002การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 2-2-3
30903-1003การโปรแกรมเชิงวัตถุ2-2-3
30903-2001การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์กับผู้ใช้1-4-3
30903-2102การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเว็บทันสมัย1-4-3
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0
30900-0008เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ)1-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต14-02-21

ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล0-2-1
30000-1602การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-2
30903-2002การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม1-4-3
30903-2004การโปรแกรมโมบายและแท็บเล็ต1-4-3
30903-2005การโปรแกรมระบบไอโอที1-4-3
30903-2006ปัญญาประดิษฐ์1-4-3
30903-2007การทดสอบซอฟต์แวร์1-4-3
30903-2105การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโมบายหลายแพลตฟอร์ม1-4-3
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต8-28-21

ภาคเรียนที่ 4 ฝึกงานในสถานประกอบการ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30903-2110การสัมมนาโปรแกรมเมอร์*-*-3
30903-2111วิทยาการก้าวหน้าโปรแกรมเมอร์*-*-3
30903-8001ฝึกงาน*-*-4
30903-8501โครงงาน*-*-4
30903-2103การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์1-4-3
30903-2107การพัฒนาโปรแกรมด้วยโอเพนซอร์ส1-4-3
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต2-10-20

แผนการเรียน ปวส. สายตรง

แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (สายตรงและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1102การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ3-0-3
30000-1202ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน1-2-2
30000-1201คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-3
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-1
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์กร1-2-2
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3
30903-1001หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์2-2-3
30903-2003การโปรแกรมเว็บส่วนแสดงผล ส่วนการจัดการและประมวลผล1-4-3
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต14-16-21

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2- 3
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-3
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น2-2-3
30903-1002การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 2-2-3
30903-1003การโปรแกรมเชิงวัตถุ2-2-3
30903-2001การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์กับผู้ใช้1-4-3
30903-2102การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเว็บทันสมัย1-4-3
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต13-18-21

ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล0-2-1
30000-1602การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-2
30903-2002การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม1-4-3
30903-2004การโปรแกรมโมบายและแท็บเล็ต1-4-3
30903-2005การโปรแกรมระบบไอโอที1-4-3
30903-2006ปัญญาประดิษฐ์1-4-3
30903-2007การทดสอบซอฟต์แวร์1-4-3
30903-2105การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโมบายหลายแพลตฟอร์ม1-4-3
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต8-28-21

ภาคเรียนที่ 4 ฝึกงานในสถานประกอบการ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30903-2110การสัมมนาโปรแกรมเมอร์*-*-3
30903-2111วิทยาการก้าวหน้าโปรแกรมเมอร์*-*-3
30903-8001ฝึกงาน*-*-4
30903-8501โครงงาน*-*-4
30903-2103การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์1-4-3
30903-2107การพัฒนาโปรแกรมด้วยโอเพนซอร์ส1-4-3
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต2-10-20

หลักสูตร ปวส.2563

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้


1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง(เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย(เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ(เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์(เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์(เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์(เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์(เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ(เรียนไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ( 21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก(ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร(2 ชัวโมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต

            สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ต่อไปนี้

รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30900-0007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2
30900-0008เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2
30900-0009ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-2
30900-0010คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2
30900-0011การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-2
30900-0012การสร้างเว็บเบื้องต้น1-2-2

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา ตามเงื่อนไขและจํานวนหน่วยกิตที่กลุ่มวิชากําหนดรวมไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-3
30000-1102การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ3-0-3
30000-1103การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ3-0-3
30000-1104ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์3-0-3

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชา 30000-1201 จํานวน 3 หน่วยกิต แล้วเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนจนครบหน่วยกิตที่กำหนด
1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-3
30000-1202ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน1-2-2
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ1-2-2
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน0-2-1
30000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล0-2-1
30000-1214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ3-0-3
2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอื่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ (ตัวอย่างบางส่วน) ไปจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีได้
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1218ภาษาและวัฒนธรรมจีน2-0-2
30000-1219การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน2-0-2
30000-1220ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น2-0-2
30000-1221การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน2-0-2
30000-1222ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี2-0-2
30000-1223การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทํางาน2-0-2

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1301การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม2-2-3
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น2-2-3
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร2-2-3
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต2-2-3
30000-1308วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ2-2-3

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1401คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3
30000-1402คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด3-0-3
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-3
30000-1404แคลคูลัส1 3-0-3
30000-1405แคลคูลัส2 3-0-3
30000-1406แคลคูลัส3 3-0-3
30000-1407คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-3
30000-1502ศาสตร์พระราชา3-0-3
30000-1503การเมืองการปกครองของไทย3-0-3

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ2-0-2
30000-1602การคิดอยางเป็นระบบ2-0-2
30000-1603สุขภาวะกายและจิต2-0-2
30000-1604คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน2-0-2
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2-0-2
30000-1606ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์2-0-2
30000-1607จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ2-0-2
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-1
30000-1609ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ0-2-1
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต0-2-1

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน ( 15 หน่วยกิต ) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการอาชีพ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-2
30001-1051กฎหมายทัวไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30903-1001หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์2-2-3
30903-1002การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล2-2-3
30903-1003การโปรแกรมเชิงวัตถุ2-2-3

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30903-2001การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์กับผู้ใช้1-4-3
30903-2002การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม1-4-3
30903-2003การโปรแกรมเว็บส่วนแสดงผล ส่วนการจัดการและประมวลผล1-4-3
30903-2004การโปรแกรมโมบายและแท็บเล็ต1-4-3
30903-2005การโปรแกรมระบบไอโอที1-4-3
30903-2006ปัญญาประดิษฐ์1-4-3
30903-2007การทดสอบซอฟต์แวร์1-4-3

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ รวมไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต
2.3.1 สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30903-2101การพัฒนาซอฟต์แวร์และบิ๊กดาต้า1-4-3
30903-2102การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเว็บทันสมัย1-4-3
30903-2103การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์1-4-3
30903-2104การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนดอตเน็ต1-4-3
30903-2105การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโมบายหลายแพลตฟอร์ม1-4-3
30903-2106การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเคสทูล1-4-3
30903-2107การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโอเพนซอร์ส1-4-3
30903-2108การโปรแกรมเกมและแอนิเมชัน1-4-3
30903-2109การโปรแกรมโดรน1-4-3
30903-2110การสัมมนาโปรแกรมเมอร์*-*-3
30903-2111วิทยาการกาวหน้าโปรแกรมเมอร์*-*-3
30903-2112ปัญหาพิเศษโปรแกรมเมอร์*-*-3

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30903-5101งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์1 *-*-*
30903-5102งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์2 *-*-*
30903-5103งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์3 *-*-*
30903-5104งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์4 *-*-*
30903-51xxงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ …*-*-*

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชา 30903-8001 จํานวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 30903-8002 และ 30903-8003 รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30903-8001ฝึกงาน*-*-4
30903-8002ฝึกงาน1 *-*-2
30903-8003ฝึกงาน2 *-*-2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชา 30903-8501 จํานวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 30903-8502 และ 30903-8503 รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-น
30903-8501โครงงาน*-*-4
30903-8502โครงงาน1 *-*-2
30903-8503โครงงาน2 *-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)